500 kilometrů volného toku

Odra

Blízko přírodě přes hranice

Odra je jednou z největších řek ve střední Evropě. Pramení v Oderských vrších v České republice, odkud teče směrem k polským hranicím. Na krátkém úseku je hraniční řekou mezi Polskem a Českou republikou. Nejdelší úsek se nachází na území Polska (503 km). Od ústí Lužické Nisy až po rozdělení na Západní a Východní Odru tvoří hranici mezi Německem a Polskem (163 km).

Podobně jako jiné velké řeky, hrála i Odra klíčovou roli v životě svých obyvatel. Systematické práce na ochraně před povodněmi a usnadnění plavby probíhaly od poloviny 18. století. Byly provedeny desítky úprav nejužších zákrutů řeky, čímž se její tok zkrátil přibližně o 160 km. V 19. století došlo k dalšímu zintenzivnění regulačních prací, aby bylo koryto řeky splavné pro větší bárky. Pro plavbu byla vybudována nová zdymadla a s využitím nových technologií byl rozšířen systém plavebních komor. Stále častější povodně s vážnými následky vedly k dalšímu rozvoji systému hrází a budování protipovodňových poldrů.

I přes tuto rozsáhlou proměnu přírodního prostředí se Odra stále vyznačuje vysokou rozmanitostí biotopů a druhů. Znovu a znovu nacházíme zachovalé rozsáhlé lesní komplexy, druhově bohaté lužní lesy a louky, stejně jako pro říční údolí typická stará říční ramena a tůně, která svědčí o dřívějším přírodním charakteru. Mnoho rostlin a živočichů, kteří zde žijí, je zařazeno do regionálních a národních červených seznamů ohrožených druhů. Řeka Odra také představuje jeden z nejdůležitějších ekokoridorů ve střední Evropě pro migraci druhů a spojení mezi vzdálenými oblastmi. Je to jedna z posledních řek v Evropě, kterou mohou ryby a další živočichové bez překážek migrovat více než 500 km do moře.

Evropské přírodní rezervace

Obrovská biologická rozmanitost řeky Odry je uznávána na evropské úrovni, a proto je mnoho lokalit chráněno. V Evropské unii jsou významné lokality chráněny soustavou Natura 2000, jejímž cílem je zajistit přežití druhů a ochranu přírodních stanovišť uvedených v Evropské směrnici o ptácích a Směrnici o stanovištích. Vody v krajině Odry jsou chráněny Rámcovou směrnicí EU o vodní politice. Kromě toho se v krajině Odry nachází mnoho národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Podél Odry se táhne impozantní koridor lokalit Natura 2000:

4.688 km²

chráněných území Natura 2000 v Polsku

2.440 km²

chráněných území Natura 2000 v Německu

180 km²

chráněných území Natura 2000 v Německu

Říční ráj pro ohrožené druhy

Seznamte se jen s malým výběrem působivých živočichů a rostlin v krajině řeky Odry:

© Andreas Hartl/fotograf
Jeseter atlantský

Koncem 60. let 20. století byl v Odře uloven poslední jeseter atlantský. Rybolov, znečištění vody a říční inženýrství zničily jeho kdysi bohaté populace. Kvalita vody v Odře se však opět zlepšila. Tato kvalita, přirozená dynamika a především kontinuita řeky Odry až k jejímu ústí do Baltského moře z ní činí hlavní oblast vhodnou pro reintrodukci. Po deseti letech příprav bylo v dubnu 2006 vypuštěno do Odry prvních 2 000 jeseterů, nyní jich je již více než milion.

Rákosník ostřicový

Rákosník ostřicový je nejvzácnějším evropským stěhovavým ptákem. Je celosvětově ohrožen a jeho populace klesá. V Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je uveden jako celosvětově ohrožený. Rákosník ostřicový potřebuje k přežití mokřady. Drobný zpěvný pták býval podél Odry hojně rozšířený, ale dnes se vyskytuje jen ve velmi malém počtu. Největší část světové populace se nachází v polském národním parku Polesí, který je rovněž ohrožen regulacemi řek. V zimních měsících se rákosníci stěhují na svá zimoviště v západní Africe.

© Zymantas Morkvenas/BEF Lithuania
© Piotr Chara/Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
Rybák malý

Rybák malý je nejmenší a nejvzácnější druh rybáka ve střední Evropě. Jeho výskyt ukazuje na dynamické říční procesy. Životním prostředím tohoto drobného ptáka jsou písčité pláže a mělké štěrkové břehy velkých řek, jaké se dosud vyskytují na středním a dolním toku Odry. Rybák malý je v Polsku ohrožen a v Německu mu dokonce hrozí vyhynutí.

Síh maréna

Síh maréna je stejně jako jeseter migrujícím druhem. Jak Červený seznam ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), tak mezivládní komise HELCOM, která je zodpovědná za ochranu životního prostředí v Baltském moři, klasifikují síha marénu jako ohrožený druh. Místem tření síha marény jsou podvodní duny v řece Odře. Tento druh ryby se v případě realizace plánovaných technických úprav řeky Odry dramaticky sníží a trvale ztratí svá trdliště ve středním toku řeky Odry.

© Jörg Freyhof/MFN Berlin