Proměna v mezinárodní vodní cestu

Ohrožení

Ohrožená říční krajina Odry

V roce 2015 podepsaly Německo a Polsko mezivládní dohodu o regulaci hraniční řeky Odry, údajně kvůli ochraně před povodněmi pomocí hlubinných ledoborců a pro vnitrozemskou plavbu. Přístav ve Schwedtu má být přístupný pro pobřežní lodě a přístavy ve Štětíně a Świnoujście mají být rozšířeny pro zaoceánské lodě. Vlády Polska a České republiky dokonce plánují vybudování řetězce přehrad podél celé Odry a výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by spojil Baltské a Černé moře pro velká vnitrozemská plavidla. Jako takzvaná vodní cesta E30 se má Odra stát mezinárodní vodní cestou v hlavní síti transevropských dopravních sítí (TEN-T). Ta by byla určena pro lodě delší než 80 metrů. Aby se do ní vešly, musí být plavební hloubka kanalizované Odry nejméně 2,5 metru. Výstavba by zničila tuto nádhernou přirozenou řeku uprostřed Evropy. Proti tomu je třeba vyvinout velké úsilí, aby se neopakovaly chyby, k nimž došlo v případě kanálu Rýn-Mohan-Dunaj.

Stanoviště v ohrožení

Aby mohly plout po Odře nákladní lodě, musela by být řeka narovnána, prohloubena, přehrazena a vybagrována v mnoha ekologicky citlivých úsecích říční krajiny. Stavební opatření by mohla vysušit mokřady, přímo ovlivnit lokality Natura 2000, ohrozit druhy a způsobit zánik vzácných stanovišť. Plánované technické úpravy hraniční řeky Odry a výstavba vodní cesty E30 by nejen narušily ekosystémové služby, jako je zadržování vody, ochrana před povodněmi a ukládání uhlíku. Naopak by spíše došlo ke zvýšení povodňového rizika ve zúžených úsecích řeky Odry. Navíc by se ztratil obrovský potenciál pro ekoturismus a přírodě blízké způsoby hospodaření.

Ničivé následky regulace Odry a kanálu Dunaj-Odra-Labe

Odborníci zjistili, že studie proveditelnosti regulace německo-polské hraniční řeky Odry z roku 2014 nezohlednila zásadní faktory. Patří mezi ně nekontrolovaná eroze říčního koryta, snižování hladiny podzemní vody, zvyšování rizika povodní a dopady změny klimatu. V případě celého toku Odry a plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe varují ekologická sdružení také před závažnými negativními dopady na ekologický stav významných chráněných území. Poukazují také na to, že nedostatek konzultací se zúčastněnými stranami a veřejností by byl pravděpodobně porušením vnitrostátního a mezinárodního práva. Hlavní zjištění jsou uvedena níže.