Mezinárodní koalice představila vizi budoucnosti Odry

Po vládách chce, aby dodržovaly vlastní předpisy

Vize Odry

Ostrava, Vratislav, Berlín: Od ekologické katastrofy na řece Odře v roce 2023 se toho příliš nezměnilo. Doly a průmyslové podniky stále vypouštějí do řeky neřízeně slané odpadní vody, a je jen otázkou času, kdy se podobná katastrofa znovu zopakuje. Podle mezinárodní koalice Čas na Odru, jejíž součástí je také spolek Arnika, musí státy v povodí Odry důsledně naplňovat předpisy a strategie, týkající se ochrany vod. Mezinárodní koalice Čas na Odru představila svou vizi Odry, která je přátelská vůči lidem a pomáhající přírodě. Dokument byl přijat členskými organizacemi na konferenci v Criewen v Braniborsku, na začátku září 2023. Reaguje na potřeby přírody i komunit žijících podél řeky, a představuje budoucnost výrazně odlišnou od aktuálního stavu, a také od plánů na další regulační úpravy Odry, zejména ze strany současné polské vlády.

„Budoucnost řeky Odry je nejistá. Chybí celková koncepce zlepšení stavu Odry, která by obsahovala opatření na snížení znečištění a posílila odolnost říční krajiny vůči vlivům prostředí, jako jsou povodně a sucho. Trvale udržitelný rozvoj povodí Odry je možný pouze tehdy, budeme-li existující zdroje využívat s respektem vůči přírodě,” říká výkonný ředitel Deutscher Naturschutzring Florian Schöne, jako představitel německých organizací sdružených v koalici.

Vlastimil Karlík z českého spolku Arnika k tomu dodává: „Chceme v naší vizi a v příkladech již realizovaných projektů, které jsou s ní souladu, ukázat, že existují reálné ekologické alternativy správy vodních toků i hospodaření v krajině. Trvale udržitelný rozvoj představuje pro přírodu i lidi v povodí Odry velkou šanci.”

Mezinárodní koalice Čas na Odru zdůrazňuje, že prezentovaná vize není utopickou představou nevládních organizací. Představuje stav, který by nastal při důsledné realizaci evropských i národních směrnic, nařízení a strategií. Čas na Odru proto u příležitosti Světového dne řek vyzývá vlády všech tří zemí, aby naplnili cíle, které si jako členské země EU stanovily pro místní rozvoj, formou právních předpisů, závazků a doporučení.

„K tomu je zapotřebí dobrá mezinárodní spolupráce. My jako občanská sdružení ze všech tří zemí můžeme v tomto směru posloužit jako dobrý příklad. Nastal čas, aby také vlády zahájily konstruktivní spolupráci, aby se Odra stala řekou prospěšnou lidem i přírodě,” vysvětluje Dorota Chmielowiec-Tyszko z organizace Fundacja Ekorozwoju.

Koalice Čas na Odru sdružuje v současné chvíli 28 nevládních organizací z Česka, Polska a Německa.

Budoucnost Odry – Poznej vizi mezinárodní koalice „Čas na Odru“.